Impresum

Za wobsah zamołwita:

Lydija Maćijowa
Ćěchorjanska 16
02692 Dobruša
wjesny dźěl Hrubjelčicy

telefon: 03591/396840
e-mail: info@sorbische-kinderlieder.de

Wuhotowanje spěwow, noty a sadźba: Frieder Zimmermann

Zwukowa produkcija: Quohren MPG 2021, www.qmpg.de

Logo, koncept und grafiski design: Christian Schütz, konzeptklar.de

Dźakujemy so Sakskemu fondsej „Čiń sobu“ za financowanje projekta. www.sorbische‑kinderlieder.de je idejowe wubědźowanje w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ w lěće 2020 dobyło.

Wutrobny dźak słuša Měrkej Šołće, kiž je nam přećelnje dowolił, dźěćace spěwy Michała Nawki na našich stronach předstajić.

Fota

Serbske dźěćace spěwy: © Maćij Bulank

Swjedźenje a nałožki: © Hanka Šěnec
Mejemjetanje: © Hanka Šěnec
Ptači kwas: © Maćij Bulank
Kermuša: picjumbo.com, Pexels

Počasy/Zyma: James Wheeler, Pexels
Nalěćo: Jill Wellington, Pexels
Nazyma: Michael Morse, Pexels
Hody: cottonbro, Pexels

Přiroda a zwěrina: © Lydija Maćijowa

Kolebawki: Victoria Borodinova, Pexels

Naš team:
Lydija Maćijowa: Lydija Maćijowa
Frieder Zimmermann: © Christian Zimmermann
Christian Schütz: © Cornelia Schütz, kreativgrund.de
Maria Maccyna: © Hanka Šěnec

Wužiwanske prawa

Wjeselimy so, hdyž so spěwy na tutych stronach w pěstowarnjach, na šulach a powołanskich šulach wužiwaja. Wobsah internetnych stronow je we wšěch swojich dźělach po awtorskim prawje škitany.

Spěwy, teksty a noty steja pod Creative-Commons-licencu – mjenowanje awtora njekomercielnje 3.0 licenca za Němsku (CC BY‑NC‑SA 3.0), ručež njeje hinak woznamjenjene.

Směće wobsahi:

  • dźělić — material w kóždym formaće abo mediju rozmnožować a rozšěrje
  • wobdźěłać — material znowa miksować, změnić a na njón natwarić

Mějićel licency njesmě tute swobody cofnyć, dołhož so na slědowace licencne wuměnjenja dźeržiće.

Licencne wuměnjenja:

  • Mjenowanje awtora — Dyrbiće na přiměrjene wašnje awtora-tworićela a mějićela prawow mjenować, licency link přidać a woznamjenić, hač su so změny přewjedli. Tute podaća maja so na přiměrjene wašnje stać, nic pak tak, zo by zaćišć nastał, zo mějićel licency runje was a waš projekt wosebje podpěruje.
  • Njekomercielnje — Njesměće material za komercielne zaměry wužiwać.
  • Daledawanje ze samsnymi wuměnjenjemi — Jeli material znowa miksujeće, změniće abo hinak direktnje na njón natwariće, směće swoje přinoški jenož ze samsnej licencu rozšěrjeć kaž original.
  • Žane dalše wobmjezowanja — Njesměće žane přidatne klawsle abo technologije zasadźić, kiž třećim něšto zakazaja, štož licenca jim dowola.

Kóžde druhe dalše abo komecielne wužiwanje wobsahow smě so jenož z našej pisomnej dowolnosću stać. So za dowolnosću naprašować

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“